05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

V šolskem letu 2023/2024 bomo realizirali 190 dni pouka. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije.

Delovnih sobot v šolskem letu 2023/24 ne bo.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po programu 9-letne osnovne šole.

1. triletje

Prvo triletje obsega 1., 2., 3. razred.

V 1. razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica.

Organizirano je jutranje varstvo in podaljšano bivanje učencev.

Znanje učencev se v 1. in 2. razredu ocenjuje opisno.

V 3. razredu se znanje ocenjuje številčno.

2. triletje

Drugo triletje obsega 4., 5. in 6. razred.

Učence poučujejo razredni in predmetni učitelji.

Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.

Od 4. do 5. razreda lahko izvajamo pouk v manjših skupinah in sicer v 4. razredu pri pouku matematike in slovenščine na treh ravneh zahtevnosti od aprila tekočega šolskega leta dalje v dveh ali treh homogenih skupinah, v 5. razredu lahko izvajamo pouk matematike in slovenščine v dveh homogenih skupinah na treh ravneh zahtevnosti od začetka šolskega leta dalje.

Konec drugega triletja v 6. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja pri slovenskem in angleškem jeziku ter matematiki. Preverjanje je za vse učence obvezno.

 3. triletje

Tretje triletje obsega program 7., 8. in 9. razreda.

Učence poučujejo predmetni učitelji. Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno.

V 8. razredu lahko izvajamo pouk v manjših skupinah pri slovenskem in angleškem jeziku v treh homogenih skupinah na treh ravneh zahtevnosti.

V 9. razredu lahko izvajamo pouk v manjših skupinah pri slovenščini, angleščini in matematiki v dveh homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti.

Ob koncu 9. razreda je za vse učence obvezno nacionalno preverjanje znanja pri slovenskem jeziku, matematiki in tretjem predmetu, ki ga za vsako leto posebej določi minister za šolstvo in šport.

Dostopnost