05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
Hrpelje, Reška cesta 30
6240 Kozina
Slovenija
telefon:  +386 5 6892060 

Odgovorna uradna oseba:

Sebastijan Mavric
Tel.:  +386 5 6892061 

sebastijan.mavric@gmail.com

Datum prve objave kataloga:

10.1.2008

Datum zadnje spremembe:

29.8.2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-hrpelje.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 – Osnovnošolsko splošno  izobraževanje
– Razdelilna kuhinja
– Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje

 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
Hrpelje, Reška cesta 30
6240 Kozina
Slovenija
telefon:  +386 5 6892060 

Organigram zavoda:

 Organigram zavoda

2. 2  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Sebastijan Mavric
Tel.:  +386 5 6892061 

sebastijan.mavric@gmail.com

 2. 3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o hišnem redu OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o požarni varnosti
Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
Pravilnik o podeljevanju priznanj in pohval
Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti
Poslovnik o delu sveta zavoda
Kriteriji in postopki dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano in druge stroške šolanja
Kriteriji in postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

Državni predpisi:

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli 
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o računovodstvu
Zakon o šolski prehrani

Zakon o uravnoteženju javnih financ

Predpisi EU:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2. 4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2. 5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt LDN)
Poročilo o realizaciji LDN za preteklo šol. leto
Učbeniški sklad

2. 6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
Imenovanje ravnatelja.
Sprejem Letnega delovnega načrta.
Sprejem Poročila o realizacij LDN.
Sprejem Poslovnega poročila.

2. 7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Objave že posredovanih informacij javnega značaja
Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.os-hrpelje.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole od 7. do 14. ure

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

– Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto

– Šolski koledar za tekoče šolsko leto

 – Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto 

 

Dostopnost