05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

VPRAŠANJA ZA USTNO SPRAŠEVANJE IZ BIOLOGIJE ZA 8.R

Spodnja vprašanja služijo samo kot vodilo za lažje učenje snovi. Poglejte si primere za različne pojme in definicije, ki smo jih podali ter se jih naučite. Pri učenju ne pozabite na vse delovne liste in sheme, ki smo jih reševali ter domače naloge!

Uvod v biologijo

 1. Kaj je biologija in odkod izhaja beseda biologija?
 2. Katera osnovna področja biologije smo spoznali ?
 3. Zakaj rečemo, da biologija uporabna veda?
 4. Kako biologi raziskujejo in kako pridobivajo podatke?
 5. Katere primere raziskave smo mi omenili? Povzemi primere!
 6. Katere lastnosti živih bitij smo spoznali?
 7. Kaj smo povedali o posameznih lastnostih?

Celica

 1. Kaj je to celica?
 2. Kaj pomeni, da je celica osnovna gradbena in funkcionalna enota vseh živih bitjih?
 3. Koliko različnih tipov in oblik celic poznamo?
 4. Kaj je to celična delitev in  katere celične delitve poznamo?
 5. Kaj smo povedali o mitozi in kaj o mejozi?
 6. Kaj je tumor ali rak?
 7. Kje se skriva dedni zapis?
 8. Kaj je DNK?
 9. Kaj so to kromosomi?
 10. Kaj so geni?
 11. Tkiva, organi in organski sistemi
 12. Obrazloži velikostna razmerja!
 13. Katere skupine tkiv smo mi omenili in kaj smo o teh povedali?
 14. Kaj je to organ? Podaj primer!
 15. Kako poteka razvoj tkiv v času zarodka?
 16. Kaj so to matične celice?
 17. Kaj je to specializacija celic?

Kosti

 1. Koliko kosti je v človeškem telesu?
 2. Katere so naloge okostja?
 3. Katere stike med kostmi poznaš in kako jih delimo? Opiši jih!
 4. S pomočjo sheme o zgradbi gibljivega stika med kostmi opiši sklep!
 5. Kako je zgrajena kost? Kaj najdemo v njej?
 6. Kje najdemo kostne celice?
 7. Kako je zgrajena medceličnina?
 8. Kaj je tip osteon?
 9. Kaj je to kostni mozeg? Kaj je to rumeni in kaj rdeči kostni mozeg?
 10. Kaj je to pokostnica?
 11. Kaj je rastni hrustanec?
 12. Kaj je to osifikacija?
 13. Katere kosti glave najdemo in kako jih delimo?
 14. Kakšna je naloga kosti glave?
 15. Kako delimo kosti trupa?
 16. Kako je sestavljena hrbtenica in kakšne so njene naloge?
 17. Kako je sestavljen prsni koš in kakšne so njegove naloge?
 18. Kaj je to medenica?
 19. Kako so zgrajene kosti okončin?

MIŠICE

 1. Kaj so to mišice?
 2. Katere so naloge mišic?
 3. Katere oblike mišičnih celic poznamo in katere so njihove posebnosti ter mikroskopska zgradba?

Vprašanja za učence, ki imajo DSP so označena z *

ŽIVČEVJE

 1. Katere so naloge živčevja? *
 2. Kaj so to nevroni? *
 3. Kaj je to motorična ploščica?
 4. Kako delimo živčevje glede na lego v telesu? *
 5. Katere dve lastnosti živčevja smo omenili?
 6. Kaj so možgani in kako so zaščiteni?
 7. Zakaj so možgani močno nagubani?
 8. Kako delimo možgane?
 9. Kako so zgrajeni veliki možgani?
 10. Kaj je to likvor?
 11. Kaj je to sivina in kaj belina?
 12. Kaj so to mali možgani?
 13. Kaj je to možgansko deblo?
 14. Kaj je to živec?

ČUTILA

 1. Katera čutila poznamo? Koliko jih je! *
 2. Naštej naloge kože! *
 3. S pomočjo slike opiši strukture, ki jih najdemo v koži! *
 4. S pomočjo slike opiši kako je zgrajeno oko! *
 5. S pomočjo slike opiši kako je zgrajeno uho! *
 6. S pomočjo slike opiši kako je zgrajen jezik!
 7. S pomočjo slike opiši kako je zgrajen vohalni organ!

Hormoni

 1. Kaj so to hormoni? *
 2. Katere hormone in hormonske žleze smo našteli?
 3. Katere zdravstvene težave smo omenili, ki nastanejo kot posledica napačnega delovanja hormonskih žlez?
 4. Opiši delovanje ene hormonske žleze! *

Krvožilje

 1. Katere sestavne dele krvožilja smo omenili?
 2. Kako je sestavljena kri?
 3. Katere različne krvne celice smo omenili in čemu služijo?
 4. Katere krvne skupine poznamo in zakaj obstajajo razlike med krvnimi skupinami?
 5. Katere žile smo omenili in kakšne so razlike med žilami?
 6. Kaj so to arterije in kaj vene? V čem se razlikujejo?
 7. Kako deluje srce?
 8. Kako je zgrajeno srce?
 9. Od kod prihaja kri v desno polovico in od kod v lev polovico srca?
 10. V čem sta si različni krvi, ki prihajata iz desne in leve polovice srca?

Ne pozabite se učiti iz delovnega zvezka, delovnih listov, ki smo jih rešili in shem, ki ste jih dobili!

Spolnost in spolovila

 1. Kaj so to primarni spolni znaki? Povej natančno!
 2. Kaj so to sekundarni spolni znaki? Podaj primere!
 3. Kaj je to hermafroditizem?
 4. Kaj so to spolni organi in čemu so namenjeni?
 5. Kaj smo povedali o moških spolnih organih?
 6. Kaj je to menstrualni cikel in kako poteka?
 7. Kaj je to Oploditev?
 8. S pomočjo sheme o oploditvi opiši kako poteka ugnezditev!
 9. Kakšen je pomen kromosomskih slik in kariotipa ter kakšno informacijo nam te nudijo?
 10. Na primerih obrazloži kromosomske slike zdravega človeka in človeka, ki ima Downov, Klinefelterjev ali Turnerjev!
 11. Opiši bolezenske znake zgoraj naštetih sindromom!
 12. Kakšen je pomen telesnih in spolnih kromosomov?

Ne pozabite se učiti iz delovnih listov, ki smo jih rešili in shem, ki ste jih dobili!

VPRAŠANJA ZA USTNO SPRAŠEVANJE IZ BIOLOGIJE ZA 9.R

Spodnja vprašanja služijo samo kot vodilo za lažje učenje snovi. Poglejte si primere za različne pojme in definicije, ki smo jih podali ter se jih naučite. Pri učenju ne pozabite na vse delovne liste in sheme, ki smo jih reševali ter domače naloge!

Prvo polletje

Genetika

 1. Kaj je to genetika?
 2. Katere pomembne datume v genetiki smo omenili in zakaj?
 3. Kaj smo povedali o spolnem in nespolnem razmnoževanju?
 4. Kako poteka prenos dednih informacij v celicah(pri mitozi in mejozi)?
 5. Kaj pomeni, da sta RNK in DNK nukleinski kislini in kako so sestavljene nukleinske kisline?
 6. Kako poteka podvojevanje DNK in kakšna je vloga encimov pri podvojevanju?
 7. Kje nastajajajo spolne celice?
 8. Kaj je to gen?
 9. Kdaj lahko opazujemo kromosome v jedru?
 10. Kaj pomeni, da so organizmi diploidni ali haploidni?
 11. Kaj so to homologni  kromosomi? Kaj je to alel?
 12. Kaj pomeni, da je alel recesiven in kaj, da je dominanten?
 13. Razloži shemo, ki opisuje Mendelove poskuse, ki opisujejo dedovanje pri rastlinah!
 14. Opiši vpliv fenotipa in genotipa na organizem! Podaj primere!
 15. Opiši dejavnike, ki povzročajo razlike med posamezniki iste vrste!
 16. Opiši vpliv prekrižanja genetskega materiala na spolne celice!
 17. Razloži pomen mutacij za razvoj raznolikosti organizmov na našem planetu!

Drugo polletje

Spodnja vprašanja služijo samo kot vodilo za lažje učenje snovi. Poglejte si primere za različne pojme in definicije, ki smo jih podali ter se jih naučite. Pri učenju ne pozabite na vse delovne liste in sheme, ki smo jih reševali ter domače naloge!

Začetki  življenja na Zemlji

 1. Kdaj se je pojavilo naše Osončje in kdaj Zemlja?

Evolucija

 1. Kaj je to evolucija?
 2. Kakšen pomen imajo mutacije za evolucijo?
 3. Kdo je bil Charles Darwin in zakaj je bil pomemben?

Mehanizmi, ki poganjajo evolucijo in ostali pojmi

 1. Kateri trije mehanizmi poganjajo evolucijo?
 2. Kakšen je pomen hiperprodukcije za obstoj in uspešnost organizmov?
 3. Kakšen je pomen raznolikosti ali variabilnosti za obstoj in uspešnost organizmov?
 4. Kaj vse vpliva na raznolikost ali variabilnost populacije?
 5. Zakaj smo omenili primer brezovega pedica?
 6. Kakšen je pomen selekcije ali naravnega izbora v neki populaciji?
 7. Kakšen vpliv na evolucijo ima naključje?

Mutacije

 1. Kaj so to mutacije?
 2. Kateri dejavniki povzročajo mutacije?
 3. Kakšne vrste mutacij poznamo?
 4. Kako vplivajo mutacije na organizem?
 5. Katere mutacije so dedne?

Skrito sorodstvo vretenčarjev

 1. Kaj je to homologija in kaj homologni organi? Podaj primere!
 2. Kaj je to analogija in kaj analogni organi? Podaj primere!
 3. Kaj je to koevolucija? Opiši na primeru!
 4. Kako sta koevolucija in odnos med organizmi povezana?
 5. Kaj je to mimikrija?
 6. Kaj je to spolni dimorfizem? Primer :Razlike v obarvanosti samca in samice pri mlakaricah.
 7. Kaj so to avtohtone pasme?
 8. Zakaj sta si lahko enojajčna dvojčka različna, ko odrasteta, če imata enak dedni material?
 9. Zakaj obstajajo razlike med samci in samicami iste vrste? Podaj primere!
 10. Podaj en primer za naravni izbor in en primer za umetni izbor, ki ga omenja učbenik ter zapiši kaj ta dva pojma pomenita.
 11. Katere razrede vretenčarjev poznaš?
 12. Katere skupne lastnosti pri zarodku vretenčarja se kasneje pri človeku ne razvijejo, oziroma kaj se iz njih razvije?
 13. Kako vem, da imajo vretenčarji skupen izvor?
 14. Kakšen je pomen prilagoditev za organizme ali zakaj sploh do njih prihaja?
 15. Opiši zakaj so take razlike med tremi vrstami lisic, ki jih omenja učbenik!
 16. Kako nastajajo nove vrste organizmov?
 17. Katere posebnosti smo omenili o avstralskih vretenčarjih?

Vrste izumirajo – Fosili

 1. Kaj so fosili, kaj nam povedo in katere oblike fosilov poznamo?
 2. Kako nastanejo kamena jedra?
 3. Kaj so to vmesni členi? Podaj primere!
 4. Kaj so to fosili? Podaj primere!
 5. Kaj so to živi fosili? Podaj primere!
 6. Katere dve množični izumrtji smo omenili, katere značilnosti poznaš in kdaj je prišlo do teh izumrtij?

Sistematika

 1. Kaj je to sistematika in čemu služi?
 2. Katere kraljestva živih organizmov smo omenili in katere sistematske kategorije smo omenili?
 3. Kakšen pomen imata za znanost Carl Linne in znanstveno poimenovanje organizmov? Podaj primere!
 4. Kaj so to osebek, populacija in vrsta?

Evolucija človeka

 1. Kaj so to polopice?
 2. Kako je potekal razvoj iz polopic naprej?
 3. Kdo je bil prokonzul?
 4. Kaj so to hominidi?
 5. Kdo so bili avstralopiteki, kje in kdaj so živeli, kakšno skupinsko ureditev so imeli in s čim so se prehranjevali?
 6. V kakšnem okolju so se hominidi razvili?
 7. Kateri organizmi naj bi prvi hodili dvonožno?
 8. Opiši spretnega človeka, pokončnega človeka, neandertalca, kromanjonca in modernega človeka!
 9. Zakaj je piščal iz Divjih bab pomembna?

Ekologija

 1. Kaj je ekologija?
 2. Kaj so to osebek, populacija in vrsta?
 3. Kaj je to ekosistem? Katere vrste ekosistemov smo omenili?
 4. Kaj je to biotop in kaj biocenoza?
 5. Kaj je to ekološka niša? Podaj primer!
 6. Kaj je to biodiverziteta
 7. Katere odnose med organizmi smo omenili?

Ne pozabite se učiti iz delovnih listov, ki smo jih rešili in shem, ki ste jih dobili!

Dostopnost