05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

V skladu z 31. a členom ZOŠ ( Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnateljica šole sprejela HIŠNI RED.

Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje   določa s hišnim redom vprašanja, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

  1. splošne določbe,
  2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
  3. poslovni čas in uradne ure,
  4. uporaba šolskega prostora
  5. organizacija nadzora,
  6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,
  7. vzdrževanje reda in čistoče,
  8. prehodne in končne določbe.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

uresničevanju ciljev in programov šole, varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli, preprečevanju škode.

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi

udeleženci vzgoje in izobraževanja.

1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,

na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.

1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

1.4 Uporaba hišnega reda velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe. Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. Šolski red velja tudi na šolskem avtobusu.

2.1 Območje šolskega prostora

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:

objekt Osnovne šole Hrpelje in   pripadajoče funkcionalno zemljišče ter telovadnica.  

2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje, namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje: šolsko dvorišče, športna igrišča, ograjene površine, površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni čas šole

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek:

CENTRALNA ŠOLA

Jutranje varstvo

od 06.30 do 08.00

Redni pouk

od 08.00 do 14.15

Podaljšano bivanje

od 11.35 do 16.30

Varstvo vozačev

od 12.30 do 14.45

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole

od 11.35 do 16.30

Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov

od 12.30 do 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Jutranje varstvo in OPB se vsako leto prilagaja potrebam staršev otrok.

Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

3.2 Uradne ure

Uradne ure tajništva in računovodstva so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure so vsak delovni dan od 7.30 do 8.00 in od 9.30 do 10.30 ter od 13.00 do 14.00 ure.

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14.00 uri.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer: skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pri pomembnih zadevah.

3.3 Objava uradnih ur

Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4.1 Kršitve pravil hišnega reda

V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili ZOsn.

Načine in ukrepe zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravih šolskega reda.

4.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

4.3 Obveščanje

Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.

Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.

4.4 Veljavnost

Hišni red velja od 2. septembra 2013 dalje.

 


Dostopnost